TONGYEONG TRIENNALE <수작수작(手作秀作)>

2022 제1회 통영국제트리엔날레 공예특별전 <수작수작(手作秀作)>

KCDF 갤러리|2022. 2. 11. ~ 2. 28.
통영시립박물관|2022. 3. 18. ~ 5. 8.

전시장 내부 공간 조성 제작설치.


  • CLIENT
    SOLUNA / TONGYEONG TRIENNALE
  • TYPE
    Exhibition
  • DATE
    2022.02.11. ~ 5.8.